REGULAMIN
KLUBU ACTIVE GYM

1.
Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Fitness
prowadzony przez Acive Magdalena Kowalczuk Sp. (Członek Klubu), na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowę na
korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”), z Active Magdalena
Kowalczuk Sp. J. z siedzibą w Lęborku przy ul. Zwycięstwa 7 (I
piętro).

2.
Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Członka Klubu
formularza Karty Rejestracyjnej – Umowy na korzystanie z fitness
klubu działającego pod marką Active-Gym wraz z oświadczeniem o
zapoznaniu się oraz przyjęciu do respektowania zapisów niniejszego
Regulaminu.

3.
Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok
życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną
zgodą opiekuna ustawowego Członkiem Klubu może zostać osoba
nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która
ukończyła 16 rok życia.

4.
Każdy Członek Klubu otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany
jest okazywać przy wejściu do Klubu. Obsługa Klubu może również
żądać okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu.

5.
Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karnetu przez
Członka Klubu, innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest
zabroniona.

6.
Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób
uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z siłowni,
oraz z zajęć fitness i jego pochodnych.

7.
Umowa może zostać zawarta na miesiąc lub wielokrotność miesiąca,
uprawniająca do korzystania z usług klubu od godziny 6.00 rano do
godziny 23.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele w
godzinach 8.00 do 20.00. Zmiany w zakresie i rodzajach karnetów mogą
być wprowadzane przez Klub w dowolnym czasie i nie powodują one
konieczności zmiany regulaminu, przy czym nie mogą one zmienić, w
sposób istotny warunków Umowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a
Klubem.

8.
Opłata członkowska obowiązuje w wysokości określonej w Umowie i
jest płatna w kasie Klubu w dniu zawarcia Umowy.

9.
Opłata Członkowska jest jednorazowa i ma charakter bezzwrotny.

10.
Wysokość opłat za poszczególne rodzaje karnetów określa Umowa.
W przypadku zmiany wysokości opłaty Klub zawiadamia Członka Klubu
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. W przypadki sprzeciwu Członka
klubu na wprowadzone zamiany, Członkowi Klubu przysługuje prawo
rozwiązania umowy ze skutkiem na dzień wejścia zmiany w życie.
Sprzeciw dla swej skuteczności musi być wniesiony w formie
pisemnej.

11.
Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

12.
Opłaty za karnety należne są i płatne za poszczególne okresy
rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc
kalendarzowy. Podpisując Umowę Członek Klubu zobowiązuje się
uiszczać opłaty za karnet gotówką lub kartą w recepcji Klubu lub
przez portal Przelewy24.pl

13.
Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz
uiszczenia opłaty członkowskiej wraz z należnymi bieżącymi
opłatami z tytułu korzystania z karnetów. Od tego dnia członkowi
klubu przysługuje prawo do korzystania z usług oferowanych przez
klub.

14.
W przypadku umów zawartych na czas oznaczony wysokość opłaty za
karnet każdorazowo ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący
w dacie zawierania umowy, cennik lub zapisy w umowie.

15.
Klub może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
w przypadku naruszeni przez członka klubu postanowień niniejszego
regulaminu.

16.
Rzeczy wartościowe Członek Klubu zobowiązany jest zdeponować w
recepcji. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w
w/w miejscu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

17.
Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia
obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów
lub innych koniecznych działań. W przypadku gdy, czas przez który
z winy Klubu, Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących
mu zgodnie z Umową świadczeń, wynosi powyżej 8 godzin w danym
dniu Członkowi Klubu przysługuje prawo do obniżki miesięcznej
ceny karnetu, proporcjonalnie do ilości dni, przez które Klub nie
świadczył usług, gdzie za każdy dzień nieświadczenia usług
przez Klub przysługuje obniżka w wysokości 1/30 ceny Karnetu
potrącana z ceny karnetu za kolejny miesiąc lub zwracana członkowi
klubu gotówką według wyboru członka klubu.

KORZYSTANIE
Z KLUBU

 • Ustala
  się następujące Zasady korzystania z Klubu:
  a)    
  Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń,
  urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z
  ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną
  odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń,
  urządzeń lub sprzętu należących do Klubu;
  b)    
  Wstęp do Klubu dozwolony jest jedynie przez przeskanowanie karty
  członkowskiej przez czytnik.
  c)     Członek
  Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów
  przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych
  pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w
  szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów i
  pozostałej obsługi Klubu;
  d)     Członek
  Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości
  oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas
  korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub
  uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także
  jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na
  ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów
  powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także
  zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym
  zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem
  rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi
  na rasę, religię lub płeć;
  e)     
  Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie
  tytoniu na terenie Klubu jest zabronione. Członkowie Klubu będący
  w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków
  odurzających nie będą wpuszczani na teren Klubu.
  f)    
  Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu
  zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach
  takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia
  kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie;
  g)     
  Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do
  posiadania i używania osobistego ręcznika na terenie Klubu oraz
  powinien być zaopatrzony w kłódkę do szafki dla zapewnienia
  bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom;
  h)     
  Członek Klubu przed rozpoczęciem treningu zobowiązany jest do
  przygotowania miejsca do ćwiczeń tak aby ćwiczenia mogły odbywać
  się w sposób bezpieczny dla niego i otoczenia oraz sprawdzić czy
  nie ma innych przeszkód uniemożliwiających wykonywanie
  ćwiczeń.
  i)     Active Gym umożliwia
  Członkom Klubu zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego
  użytkowania maszyn znajdujących się w Klubie poprzez prowadzenie
  nieodpłatnych zajęć wprowadzających;
  j)     
  Active Gym oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
  wypadki oraz kontuzje powstałe na ternie Klubu wynikłe z
  nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków
  Klubu;
  k)    Członek Klubu jest zobowiązany do
  pozostawienia rzeczy w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki
  należy zabezpieczyć kłódkę uniemożliwiającą jej otwarcie.
  Active Gym nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
  terenie Klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  l)    
  Szafki w Klubie są opróżniane i oczyszczane codziennie pomiędzy
  godziną 5:00-6:00 w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy
  pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą
  zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po
  upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180
  kodeksu cywilnego i zostaną wyrzucone, zutylizowane bądź
  przekazane na cele charytatywne;
  m)    
  Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres
  przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego
  szafki powinny być zamknięte. Klient po skończonym treningu
  opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z
  szafek.
  n)     W sytuacjach nieuregulowanych
  niniejszym Regulaminem manager Klubu ma prawo do arbitrażowego
  podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Klubu.
  o)    
  Zabrania się prowadzenia na terenie Klubu bez zezwolenia Active Gym
  jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności
  działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym
  prowadzenia szkoleń, warsztatów, treningów.
  p)     
  Do prowadzenia treningów personalnych w Active Gym uprawnieni są
  tylko trenerzy, którzy wykupili wejście do Klubu przeznaczone dla
  osób prowadzących treningi personalne o nazwie Karnet Trenera.

  r)      Do prowadzenia innego rodzaju
  zajęć sportowych w Active Gym uprawnione są wyłącznie osoby,
  które dokonały uprzednio rezerwacji sali, a następnie uiściły
  stosowną opłatę. Rezerwacji w sprawie wynajmu sali można
  dokonywać poprzez kontakt z: biuro@active-gym.pl
  s)
  Zajęcia zorganizowane

 • Zajęcia
  zorganizowane są to wszystkie zajęcia prowadzone w grupach co
  najmniej 5osobowych.
 • Jedna
  osoba może prowadzić zajęcia z grupą maksimum 30 osobową
 • Grupa
  zorganizowana przebywa w Klubie pod nadzorem osoby prowadzącej
  zajęcia zorganizowane.
 • W
  przypadku wejścia uczestników na zajęcia zorganizowane wraz z
  opiekunem zobowiązany jest on do stałej obecności przy grupie. W
  sytuacji takiej do obowiązków opiekuna należy również:

  zapoznanie uczestników zajęć zorganizowanych przed wejściem do
  Klubu z panującymi w nim regulaminami,
  – załatwienie w biurze
  managera wszelkich formalności związanych z wejściem i wyjściem
  uczestników na zajęcia zorganizowane,
  – kontrola zachowania
  uczestników zajęć zorganizowanych w czasie pobytu w Klubie,
  utrzymanie dyscypliny wśród uczestników oraz przeciwdziałanie
  przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń w Klubie.
 • Opiekun
  grupy ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez
  uczestników grupy obowiązujących regulaminów, a także za
  wszelkie szkody spowodowane przez uczestników zajęć
  zorganizowanych podczas jej przebywania na terenie Klubu Active Gym.

KORZYSTANIE
Z SAUNY

1.
 Do sauny należy wchodzić boso.

2.
Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po
uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem kąpielowym). Dotyczy to
także przestrzeni pod stopami.

3.
Obsługą sauny i znajdujących się w nim urządzeń mogą
zajmować się jedynie pracownicy Active
Gym. Zabronione jest stosowanie przyniesionych z zewnątrz
płynów, esencji, olejków i innych substancji do kąpieli parowych.
Szczególnie zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów w
bezpośrednim otoczeniu pieca saunowego, gdyż grozi to pożarem.

4.
Przebywając w saunie
należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być
świadomym stanu swojego zdrowia.

5.
Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej
ciepło do urządzeń grzewczych, gdyż grozi to oparzeniem. Nie
wolno siadać na kamieniach pieca grzewczego.

6.
Nie wolno samodzielnie polewać pieca w saunie żadnymi
płynami.

7.
Poruszanie się pomiędzy różnymi poziomami w kabinie sauny
niewyposażonej w poręcze wymaga zachowania szczególnej
ostrożności.

8.
W saunie należy przebywać w ręczniku zgodnie z zasadami
saunowania – siadając, lub kładąc się na ławkach w taki sposób
aby żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z deskami
(także stopy). Jednocześnie ręcznik powinien zasłaniać intymne
części ciała.

9.
Zachowanie Użytkowników przebywających w Saunie nie może zakłócać
wypoczynku innym Użytkownikom.

10.
Hałasowanie, natarczywe przyglądanie się innym
korzystającym z sauny itp. jest zabronione. Wszyscy korzystający z
pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do
zachowania ciszy i spokoju. 

Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Active
Gym z siedzibą w Lęborku, ul. Zwycięstwa 7.