1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub Fitness prowadzony przez Acive Gym Magdalena Kamilla Kowalczuk Sp. (Członek Klubu), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej „Umowa”), z Active Gym Magdalena Kamilla Kowalczuk Sp. J. z siedzibą w Lęborku przy ul. Gliniana 11a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000505021 NIP:841-171-43-20 prowadzącą klub działający pod marką Active Gym w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 4 budynek Promenada 2 piętro (dalej „Klub”).

2. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Członka Klubu formularza Karty Rejestracyjnej – Umowy na korzystanie z fitness klubu działającego pod marką Active-Gym wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się oraz przyjęciu do respektowania zapisów niniejszego Regulaminu. .

3. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia.

4. Każdy Członek Klubu otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest okazywać przy wejściu do Klubu. Obsługa Klubu może również żądać okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w celu prawidłowej identyfikacji Członka Klubu.

5. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania karnetu przez Członka Klubu, innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest zabroniona.

6. Członek Klubu może, w godzinach funkcjonowania Klubu, w sposób uzależniony od rodzaju posiadanego karnetu, korzystać z siłowni, oraz z zajęć fitness i jego pochodnych.

7. Umowa może zostać zawarta na miesiąc lub wielokrotność miesiąca, uprawniająca do korzystania z usług klubu od godziny 7.00 rano do godziny 22.00 od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele w godzinach funkcjonowania Klubu. Zmiany w zakresie i rodzajach karnetów mogą być wprowadzane przez Klub w dowolnym czasie i nie powodują one konieczności zmiany regulaminu, przy czym nie mogą one zmienić, w sposób istotny warunków Umowy zawartej pomiędzy Członkiem Klubu a Klubem.

8. Opłata członkowska obowiązuje w wysokości określonej w Umowie i jest płatna w kasie Klubu w dniu zawarcia Umowy.

9. Opłata Członkowska jest jednorazowa i ma charakter bezzwrotny.

10. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje karnetów określa Umowa. W przypadku zmiany wysokości opłaty Klub zawiadamia Członka Klubu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. W przypadki sprzeciwu Członka klubu na wprowadzone zamiany, Członkowi Klubu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na dzień wejścia zmiany w życie. Sprzeciw dla swej skuteczności musi być wniesiony w formie pisemnej.

11. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. Opłaty za karnety należne są i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Podpisując Umowę Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać opłaty za karnet gotówką w recepcji Klubu.

13. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty członkowskiej wraz z należnymi bieżącymi opłatami z tytułu korzystania z karnetów. Od tego dnia członkowi klubu przysługuje prawo do korzystania z usług oferowanych przez klub.

14. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony wysokość opłaty za karnet każdorazowo ustalana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący w dacie zawierania umowy, cennik lub zapisy w umowie.

15. Klub może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku naruszeni przez członka klubu postanowień niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza punktów 35, 36, 37 oraz 41 z zastrzeżeniem punktu 42.

16. Rzeczy wartościowe Członek Klubu zobowiązany jest zdeponować w recepcji. Za rzeczy wartościowe, które nie zostały zdeponowane w w/w miejscu, Klub nie ponosi odpowiedzialności. .

17. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W przypadku gdy, czas przez który z winy Klubu, Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących mu zgodnie z Umową świadczeń, wynosi powyżej 8 godzin w danym dniu Członkowi Klubu przysługuje prawo do obniżki miesięcznej ceny karnetu, proporcjonalnie do ilości dni, przez które Klub nie świadczył usług, gdzie za każdy dzień nieświadczenia usług przez Klub przysługuje obniżka w wysokości 1/30 ceny Karnetu potrącana z ceny karnetu za kolejny miesiąc lub zwracana członkowi klubu gotówką według wyboru członka klubu.

18. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.

19. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, udostępnionych w recepcji klubu a w szczególności instrukcji przekazywanych przez pracowników.

20. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.

21. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek środków psychoaktywnych na terenie Klubu jest zabronione.

22. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe.

23. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zmiennego, krytego obuwia sportowego.

24. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.

25. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspakajających.

26. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu określonych w punkcie 5,35,36,37 oraz 41, klub ma prawo do rozwiązania umowy z Członkiem Klubu bez zachowania okresu wypowiedzenia.

27. Klient może składać reklamację w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez Active Gym Magdalena Kamilla Kowalczuk Sp. J. listownie , pisemnie w recepcji klubu lub przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej biuro@active-gym.pl . Do Umowy pomiędzy Członkiem a Klubem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z zawarciem Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Active Gym z siedzibą w Lęborku, ul. Gliniana 11a.